444 88 07
TR TR EN RU DE
Kurumsal
Misyon & Vizyon
Misyon

Sherwood Resorts & Hotels olarak 1991 yılından bu yana edindiğimiz tecrübelerle kusursuz tatil deneyimini misafirlerimizle buluşturuyoruz. Kaliteli hizmet anlayışını sürdürülebilir bir şekilde sunuyor ve turizm sektörünün referans ismi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafir memnuniyetini odak noktamıza alarak mutlu çalışan ilkesinden kopmadan şeffaf bir şekilde adımlarımızı atıyoruz. Köklü geçmişimizden aldığımız güçle kalite ve güven algısını yeniden oluşturuyoruz.


Vizyon

Turizm sektöründe insana değer veren, her alanda sürdürülebilirliği destekleyen ve doğayı koruyan bir yapıyla yer alıyoruz. Kalite ve konforu odak noktasında tutan hizmet anlayışımızla misafirlerimize hep daha fazlasını sunmayı hedefliyoruz. Çalışana değer, saygı ve yatırım değerlerinden kopmadan mutlu çalışan ilkemizi her koşulda destekliyoruz. Sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarımızla hem doğaya hem de insana saygılı bir şekilde ilerliyoruz. Bugün sahip olduğumuz her kaynağın yarın da bizimle birlikte geleceğe taşınması için elimizin değdiği her alanda yenilikçi uygulamaları benimsiyoruz. Önce insan diyerek çıktığımız bu yolda dünyamızın, ülkemizin ve doğamızın geleceğini düşünerek adımlarımızı atıyoruz.

Hakkımızda

Ceylan İşletme ve Yatırım A.Ş çatısı altında hizmet veren Sherwood Resorts and Hotels turizm sektöründeki engin tecrübeleriyle Antalya bölgesindeki önemli isimlerden biri olmuştur. Bünyesindeki 5 tesis ile misafirlerini ağırlayan Sherwood Resorts and Hotels, gelişimi, yenilikçi uygulamaları ve uluslararası standartları odağına alarak ilerlemektedir. Misafir memnuniyeti odağında çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz. Kusursuz tatil deneyimi sunma yolunca ayrıcalıklı hizmetlerimizi misafirlerimizle buluşturuyoruz. Sherwood Resorts and Hotels olarak turizm sektöründe öncü uygulamaları hayata geçirerek misafirlerimize kaliteli tatil sunuyor, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını destekleyecek seçenekler hazırlıyor ve tatil anılarını unutulmaz kılmayı hedefliyoruz.

Çalışan Hakları ve Sosyal Sorumluluk Politikası

Sherwood Resorts &Hotels, uluslararası alanda kabul görmüş insan haklarını destekler ve izler. Faaliyetlerini sürdürüp geliştirirken çalışanlarının sağlığını, refahını ve çevrenin korunmasını, öncelikli olarak göz önünde tutar. İş Sağlığı ve Güvenliği, çalışan hakları ve çevre konularındaki faaliyetlerini ulusal yasal ve diğer gereklere uygun yönetir.


Sherwood Resorts &Hotels, çalışanlarına ve onların sağladıkları katkılara değer verir. Çalışanlarımızın işe alım ve istihdam (yerleştirme, terfi, sosyal haklar, vb) sürecinde deneyim, beceri düzeyi ve liyakat gibi seçim/değerlendirme kriterlerimiz doğrultusunda herkese milliyet, ırk, din, inanç, yaş, tabiiyet, cinsiyet, cinsel yönelim, medeni durumu, gebelik, engellilik gözetmeksizin eşit fırsat verilmektedir. Bu yönde, insan kaynakları ve insana yatırım projeleri, paydaş kültürü ve şirket vizyonu, eğitim destek faaliyetleri, kültür ve sanatı geliştirici uygulamalar, gibi kurumsal sosyal sorumluluk alanlarına giren tüm konularda belirlenen kriter ve prensiplere uygun olarak hareket edilmektedir.


Sherwood Resorts &Hotels, çalışanlarımızın kişisel bilgileri ile ilgili gizlilik haklarına ve itibarına saygı duymaktadır. Personelimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini koruma yükümlülüğü çalışanımızın şirket ile ilişiğini kesmesi durumunda devam eder, yasal olarak gerekmedikçe aile fertleri ve arkadaşları dahil hiç kimse ile paylaşılmaz.


Birbirimize adil ve saygıyla davranarak insanların en iyi işlerini ortaya çıkarabilecekleri, huzur ve düzen içerisinde; kanuna aykırı taciz, aşağılama, sindirme, tehdit ve ayrımcılıktan uzak yüksek düzeyde güven içeren çalışma ortamı sağlamayı şirketimiz taahhüt etmektedir, bu durumlara kesinlikle tolerans gösterilmemektedir.


Sherwood Resorts &Hotels, zorla işçi çalıştırmanın tüm şekillerini yasaklamaktadır.


Sherwood Resorts &Hotels’de çalışanların öneri ve şikayetlerini kolayca dile getirmeleri için gerekli imkanlar sağlanmaktadır.


Öneri ve şikayet kutuları herkesin ulaşabileceği yerlerde bulundurulmakta, kutular kontrol edilerek değerlendirilmektedir. Başarımız her bir çalışanımızın katkılarına bağlıdır.

Çocuk Haklarının Korunması Politikası

Sherwood Resorts &Hotels, çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her bireyi çocuk kabul etmektedir


Sherwood Resorts &Hotels, her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir


Sherwood Resorts &Hotels, çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami çabayı göstermektedir.


Sherwood Resorts &Hotels, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip her çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen gösterilmek suretiyle tanımaktadır. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturmada çocuğun ya doğrudan veya bir temsilci ya da uygun bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlamaktadır.


Sherwood Resorts &Hotels, çocuğun düşünce, vicdan ve din özgürlükleri hakkına saygı göstermektedir. Ana-babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun yeteneklerinin gelişmesiyle bağdaşır biçimde haklarının kullanılmasında çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine, saygı göstermektedir. Bir kimsenin dinini ve inançlarını açıklama özgürlüğü kanunla öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yalnızca kamu güvenliği, düzeni, sağlık ya da ahlaki ya da başkalarının temel hakları ve özgürlüklerini korumak gibi amaçlarla sınırlandırılabilir.


Sherwood Resorts &Hotels, hiçbir çocuğun özel yaşantısına aile, konut ve iletişimine keyfi ya da haksız bir biçimde müdahale yapılamayacağı gibi, onur ve itibarına da haksız olarak saldırılamayacağının, çocuğun bu tür müdahale ve saldırılara karşı yasa tarafından korunmaya hakkı olduğunun bilincindedir.


Sherwood Resorts &Hotels, her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul etmektedir.


Sherwood Resorts &Hotels, her çocuğun eğitim hakkına sahip olduğunu kabul etmektedir.


Sherwood Resorts &Hotels, farklı soya, dine ve dile dayalı bir azınlığa mensup olan misafir veya işletmemiz dışından her çocuğun, ait olduğu azınlılık topluluğunun diğer üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yararlanma, kendi dinine inanma ve uygulama ve kendi dilini kullanma hakkından yoksun bırakılamayacağını özümsemektedir.


Sherwood Resorts &Hotels, çocuğun dinlenme, boş zaman değerlendirme, oynama ve yaşına uygun eğlence (etkinliklerinde) bulunma ve kültürel ve sanatsal yaşama katılma hakkını tanımaktadır. Çocuğun kültürel ve sanatsal yaşama tam olarak katılma hakkını saygı duyarak tanımakta ve özendirmekte ve çocuklar için, boş zamanı değerlendirmeye, dinlenmeye, sanata ve kültüre ilişkin (etkinlikler) konusunda uygun ve eşit fırsatların sağlanmasını teşvik etmektedir.


Sherwood Resorts &Hotels, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul etmektedir.


Sherwood Resorts &Hotels, çocukların uluslar arası anlaşmalarda tanımladığı biçimde uyuşturucu ve psikotrop maddelerin yasadışı kullanımına karşı korunması ve çocukların bu tür maddelerin yasadışı üretimi ve kaçakçılığı alanında kullanılmasını önlemek amacıyla, yasal, sosyal ve eğitsel nitelikler de dahil olmak üzere, her türlü uygun önlemleri alırlar.


Sherwood Resorts &Hotels, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimale karşı koruma güvencesi vermektedir. Bu amaçla; çocuğun yasadışı bir cinsel faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını, çocukların fuhuş, ya da diğer yasadışı cinsel faaliyette bulundurularak sömürülmesini, çocukların pornografik nitelikli gösterilerde ve malzemede kullanılarak sömürülmesini önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili ile çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi almaktadır.


Sherwood Resorts &Hotels, her ne nedenle ve hangi biçimde olursa olsun, çocukların kaçırılmaları, satılmaları veya fuhuşa konu olmalarını önlemek için ulusal düzeyde ve ikili ve çok yanlı ilişkilerde gereken her türlü önlemleri almaktadır.


Sherwood Resorts &Hotels, esenliğine herhangi bir biçimde zarar verebilecek başka türlü sömürü”ye karşı çocuğu korumaktadır.


Sherwood Resorts &Hotels, hiçbir çocuğun, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve cezaya tabi tutulamayacağını benimsemektedir.


Sherwood Resorts &Hotels, çocukların ve çocuk haklarının korunması politikasını her personele ilk oryantasyon eğitiminde ve periyodik eğitimlerde çocuk istismarı ile karşılaşıldığında kurum yöneticisine ve ilgili İl emniyet görevlilerine haber verilmesi gerektiğini anlatarak kurum kültürünün bir parçası haline getirmektedir.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikası

Sherwood Resorts & Hotels olarak benimsemiş olduğumuz İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, insana ve içinde yaşadığı çevreye duyulan saygıya dayanmaktadır. Faaliyet gösterdiği her alanda İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) birinci öncelik olup, “sağlığını koru, işini koru” sloganı ile bu anlayışını ifade eder. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı temin etmek üzere, herkes kendi yetki sınırları içinde gerekeni yapmakla yükümlüdür. En önemli hedeflerimizden biri de, tüm çalışanlarımızı ve içinde bulunduğumuz çevreyi işkolumuzun olası risklerine karşı korumaktır.


Bu doğrultuda;


İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan şirket personelimizin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almayı, araç gereç ve Kişisel Koruyucu Ekipmanları bulundurmayı, gereğinde kullanılmasını sağlamayı,


İşyeri ve eklentilerinde iş kazası ve meslek hastalığı doğurabilecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı,


İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,


Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitmeyi ve iyi bir iş sağlığı ve güvenliği bilincine erişmelerini sağlamayı,


İşyerinde hizmet veren alt yüklenici ve ziyaretçilerin de koymuş olduğumuz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymalarını sağlamayı,


İSG uygulamaları açısından, bağlı bulunulan kurumlar, sanayi odaları ve dernekler nezdinde örnek bir kurum haline getirmeyi,


Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi,


Bu doğrultuda kurulmuş ve yürütülmekte olan İSG Yönetim Sistemimizin sürekliliğini sağlamayı İSG politikamız olarak taahhüt ederiz.


Kalite Politikası

Sherwood Resorts &Hotels üst yönetimi liderliğinde, kaliteli ürün ve hizmeti elde etmede, İSG, Çevre ve Gıda Güvenliği konularının, ayrılmaz bir bütün olduğu bilinci ile,


Çalışan ve tedarikçileri ile “ekip ruhu” içinde çalışmalarını sürdürmek,


Etkin eğitimler ile personel yetkinliğini arttırmak,


Yatay-dikey iletişim ile sistemin iyileştirilmesine personel katkılarını sağlamak,,


Ulusal ve uluslararası mevzuat ve idari şartlar ile kendiliğinden tabi olduğumuz şartlar çerçevesinde, yaratabileceğimiz çevre ve iş sağlığı-güvenliği risklerini önlemek için tüm iş süreçlerimizde önleyici yaklaşım ile gereken hassasiyeti göstermek,


Misafirlerimizin beklentileri doğrultusunda, hijyen kurallarına uygun ve güvenliği en üst düzeyde sağlanmış, dünya ve geleneksel Türk Mutfağının en seçkin lezzetlerini,eğitimli personelimizle hazırlamak ve sunmak,


Sağlanan etkin kalite yönetim sistemi ile misafir beklentilerini en iyi şekilde algılamak ve beklentileri de aşacak hizmet sunmak.


Sürdürülebilirlik Politikası

Çevreyi korumak ve sürdürülebilir turizmin gerekliliğini sağlamak amacıyla çevreye olan etkilerimizi tespit eder, olumsuz etkileri, olası tehlikeleri ve atıklarımızı kontrol altına alırız. Doğal kaynakların kullanımını, enerji tüketimini, hava, su ve toprak kirlenmesini en aza indirgemek için gayret ederiz.


Ülkemizde yürürlükte olan çevre, iş sağlığı güvenliği ve insan hakları ile ilgili yayımlanmış olan kanun, yönetmelik, mevzuat ve düzenlemelere uyar, tüm gereklilikleri eksiksiz yerine geti- ririz. Faaliyetlerimizi yürütürken misafir ve çalışanlarımızı meydana gelebilecek yaralanmalardan, hastalıklardan korumak ve iyi çalışma koşulları sağlamak için gerekli önlemleri alır ve uygularız.


Çevre bilinci ve sosyal sorumluluklarımızın; sadece çalışanlarımızla değil; konuklarımız, tedarikçiler, alt taşeronlar ve yetkili mercilerle de benimsenmesini sağlamaya çalışırız. Yerel yö- netimler, tedarikçi firmalar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çevre koruma ve sosyal sorumluluk projeleri üretilmesine katkıda bulunuruz.


Bulunduğumuz yerlerde, yerel istihdamı arttırmak, doğal yaşamı korumak ve zenginleş- tirmek için gerekli her türlü önlemi alır, çevremize sahip çıkmak adına yaptığımız tüm faaliyetleri kamuoyuyla paylaşırız.

Sürdürülebilirlik Raporu

Sürdürülebilirlik; yaşamak için ihtiyacımız olan herşeyi, doğal dengeyi bozmadan gelecek nesillerin faydalanabileceği şekilde alabileceğimiz anlamına gelmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı; gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma olarak tanımlanmaktadır Sürdürülebilir Turizm ve kalkınma konusunda sorumluluklarımızın bilincinde ve kararlıyız. Gelecek nesiller için daha iyi bir dünya bırakmaya çalışıyoruz. Kurumsal vizyonumuz, misyonumuz, değerlerimiz ve politikalarımız bu sorumluluklarımızı yerine getirirken biz yön vermektedir.


RAPOR HAKKINDA

Sürdürülebilir Turizm ve Yeşil Evrim için çalışanların ve işverenlerin aldıkları eğitim ve danışmanlıklar ile birlikte yeşil yakalı çalışanlar ve işverenlere dönüşmesini takiben sürecin tamamlanması ve tesislerimizin sürdürülebilirliği için hizmet süreçlerini, uygulamalarını ve alt yapısını da buna uygun hale getirmektir. Buna bağlı olarak uygulamaya geçirilen teknik hususlar sayesinde; enerji ve su tüketiminde azaltma ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm uygulamalarının hayata geçirilmesi, kimyasal kullanımın minimum düzeye indirilmesi ve çevre dostu çözüm yöntemlerinin uygulanması gibi hem ekonomik hem de çevreci anlamda pozitif sonuçlar elde edilmesi hedeflenmekteyiz.


ÇEVRE YÖNETİMİ
 • 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde tüm otellerimiz çevre oteller ile birlikte sahil temizliği yapmaktadır.
 • Otellerimizde çalışan tüm personel ile birlikte düzenli olarak sahil temizliği yapılmaktadır.
 • Her yıl düzenli olarak otellerimizde personellerimize Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi ile ilgili eğitimler düzenlenmektedir.
 • Sherwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerde canlı atık panosu tedarik edilerek, atık türleri ve doğada kayboluş süreleri canlı pano üzerinde yer almaktadır.
 • Sherwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerimizin iskele veya plajlarında deniz atıkları panosuna yer verilerek atık türleri ve denizde kayboluş süreleri pano üzerinde yer almaktadır.
 • Sherwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerimizde Green Team ekibi oluşturularak Misafir alanlarında Green Team panosu ve bu ekipte yer alan çalışanların sorumlulukları yer almaktadır.
 • 2016 yılında Sherwood Hotels Çevre dergisi oluşturularak Çevre’nin korunması ve Sürdürülebilir Çevre konularında misafirlere bilgi verilmektedir.
 • Ürünlerin satın alması yapılırken satın alma prosedüründe belirtilmiş olan çevre dostu ve sürdürülebilir çevreyi destekleyen tedarikçiler ile işbirliği yapılırken; çevre dostu ürünlerin satın alınmasına önem verilmektedir.

DOĞALGAZ ENERJİ TÜKETİMİ
 • Gün ısıların daha verimli kullanılması için eşanjör sistemi kuruldu. Bunun sonuncunda kombilerin akşam saat 18:00 kadar çalışmadığı gözlendi. Bu çalışma sonrasında doğalgaz tüketiminin düşüşü gözlendi.
 • Boiler ve Serpantinlerde oluşan kireçler temizlendi ve temizlik periyodu ve prosedürü oluşturuldu, böylelikle az da olsa ısı enerjisi tasarrufu sağlandı ve buna bağlı olarak doğalgaz tüketimi düşüşüne destek sağlamaktadır.
 • Güneş panellerinin cam yüzeylerinin temizliği ayda bir yapılırken, temizlik periyodu haftalık periyoda çekilerek enerji transferinin maksimum seviyede tutulması sağlandı.
 • Legionella ile mücadele için haftalık yapılan hatlardaki sıcaklık değerlerinin arttırılması uygulamasında, su güneş enerjisindeki sular ile kullanıldı. Güneş enerjisi performansı %84 çıkartılarak 65°C su elde edilerek yapıldı.

SU YÖNETİMİ
 • Su tasarrufu sağlamak için musluklara su tasarruf aparatı takarak su tüketimimiz azaldığı gözlendi.
 • Oda ve genel alan rezervuarları çift butonlu su tasarrufludur.
 • Otellerimizde su tasarrufu yapılması ve su sızıntılarına hızlı müdahale edilmesi konusunda personellerimize her yıl düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
 • Odalar ve genel alanlarda flayer ve sticker yardımı ile misafirlerimizi su tasarrufu yapmaları konusunda yönlendirmekteyiz.
 • Sherwood Breezes Resort,Sherwood Dreams Resort,Sherowod Club Kemer otellerimizde bahçe sulama otomasyon sistemi kullanılması ile,Sensimar Resort & Spa otelimizde bahçe sulama kontrol çizelgesi oluşturularak sulamanın belirli saatlerde ve belirli sürelerde yapılması sağlanarak,su tüketiminde düşüş gözlendi.
 • Su tüketiminde tasarruf sağlanması için havuz ters yıkama prosedürü oluşturuldu
 • Pompalarda su kaçaklarını önlemek amacıyla keçeler geliştirildi.
 • Havuz sirkülasyon, denge tankları ve filtrelerdeki su kaçakları giderildi.
 • Havuz işletilmesi sırasında günlük %1 taze su alıarak ters yıkama ile su dışarıya atılmaktadır. Yaz aylarında havuz sıcaklığının artmasından dolayı bakteri oluşum riskinin engellenmesi için sık ters yıkama ve su ilavesi yapılarak havuz sıcaklığı düşürülmeye çalışılmıştır. İşletme olarak bu sorunu çözmede havuza buz ilavesi yaparak su sıcaklığının düşüldüğü ve devamında su tüketiminin azaldığı görüldü.
 • Bütçe planlarımızda daha çok su tasarrufu sağlamak adına projelerimiz vardır. Havuz ters yıkama sularının kimyasal arıtımının yapılarak bahçe sulamada kullanılarak geri dönüşümün proje ve maliyet çalışmalarımız devam etmektedir.
 • ASAT tarafından otellerimizden alınan numune analiz sonuçlarının kriterlere uygun çıkması ve yapılan kontrollerin uygunluğu neticesinde Sherwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerimiz Bağlantı Kalite Kontrol ruhsatı almaya hak kazanmıştır.
 • Sherwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerimizin ASAT Su Kullanma Koruma Planı mevcuttur.
 • Atık su hatlarında yağ oluşumunu engellemek ve deşarj edilen suyun kalitesini düzenlemek amaçlı olarak bakteri uygulaması yapmaktayız. Bu çalışmalar sonrasında atık sulardaki yağ oluşumu engellenmiştir.

ELEKTRİK YÖNETİMİ
 • Elektrik tasarrufu konularında otellerimizde çalışan personellerimize düzenli olarak eğitimler veriyor, odalarda ve genel alanlarda flayer ve sticker yardımı ile otelimizde konaklayan misafirlerimizi elektrik tasarrufu yapmaları için yönlendirmekteyiz.
 • Sherwood Resorts & Hotels bünyasindeki tüm otellerimizeki aydınlatmaların %90’ı ve daha fazlası enerji tasarruflu aydınlatmalar ve led ampüllerden oluşmaktadır.
 • Genel mekanlarda sensörlü aydınlatmalar kullanılmaktadır.
 • Her yıl otelimizde düzenli olarak personellerimize elektrik tasarrufu yapılması konuusnda eğitimler verilmektedir.
 • Odalar ve genel alanlarda flayer ve sticker yardımı ile misafirlerimizi elektrik tasarrufu yapılması konusunda yönlendirmekteyiz.
 • Elektrik tüketimimizi azaltmak için doğal havalandırma amaçlı çatıda pencereler bulunmaktadır.
 • Sherwood Dreams Resort ve Sensimar Resort & Spa hotellerimizde chiller çalışma saatleri düzenlenerek sık aralıklarla çalışması engellendi. Suyun tekrar ısınma soğuma süresi azaltıldı.
 • Buz makinalarının temizliği 15 günde bir yerine 7 günde bir yapılarak kireçten dolayı enerji tasarrufu sağlandı.
 • Chiller kondens ve kule temizlik prosedürü oluşturularak ısı transferinin maksimum aktarılması sağlanarak enerji tasarrufu sağlanmıştır.
 • Tüm odalarımızda balkon kapıları açıldığı anda klimaları kapatan switch aparatları yer almaktadır.

KİMYASAL YÖNETİMİ
 • Hijyen ve misafir memnuniyeti konularından ödün vermeden kimyasal kullanımını minimum düzeye düşürmek için çalışmalarımız devam etmektedir.
 • Her yıl düzenli olarak personelimize kimyasal kullanımı konusunda düzenli olarak eğitim vermekteyiz.
 • Housekeeping kimyasallarını tedarik ettiğimiz firma ile ortak olarak gramaj çalışması yapmakta ve haftalık tüketim kontrolleri ile kimyasal kullanımını yönetmeye çalışmaktayız.
 • Havuz kimyasalları konusunda tüketimlerimizi azaltma amaçlı olarak 2014 yılından itibaren tedarik firmasıyla cost uygulamalı anlaşma yaparak 2015 yılında ciddi oranda tasarruf sağladık. 2016 yılı ilk döneminde tasarruf %9 oranında azaldığı tabloda görülse de işletme olarak toplamda %28 oranında azalmıştır.

ATIK YÖNETİMİ
 • Her yıl otellerimizde düzenli olarak Çevre Mevzuatı ve Atık Yönetimi eğitimleri düzenliyoruz.
 • Mutfaklara ve barlara renkli atık ayrışım kovaları tedarik ederek atık çeşidi ile kova ve poşet rengini belirleyerek atığın merkezinde ayrışım yapılmasını sağladık.
 • Cam, kağıt, plastik ve yiyecek atığının geri dönüşümü için ilgili firmalarla çalışmakta ve takibi yapılmaktadır.
 • Odalarda ve genel alanlarda misafirlerimizi atık ayrışımı yapmaya yönlendiren flayer ve sticker mevcuttur.
 • Otellerimizde ömrünü tamamlamış atık piller için pil kutusu yer almaktadır.
 • Sherwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerimizde mutfak ve restaurantlardan çıkan yiyecek atıklarını ölçmekteyiz. Bu atıklara operasyonel alanda bakılarak kendi içimizde iyileştirmeler yapılmaktadır.
 • Sherwood Resorts & Hotels bünyesindeki tüm otellerimizde yiyecek atığının ölçüldüğünü ve yiyecek israfının önlenmesi gerektiği restaurant girişinde bilgilendirme afişi ile misafirlerimize sunulmaktadır.
 • Ömrünü tamamlamış atık piller için atık pil kutusu ve tüm alanlarda yeterli sayıda ayrışım üniteleri ile misafirlerimizi atık ayrılımı yapmaya yönlendirmekteyiz.

BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
 • Otellerimizin sahillerine yumurtlayan ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Caretta Caretta’lar için yuvalar yapmakta, bilgilendirmeler asarak yumurtaların korumasını sağlamaktayız.
 • Otellerimizde kedi evleri ve renkli kuş yuvaları mevcuttur.
 • Sherwood Breezes Resort otelimizde endemik bir bitki olan kum zambakları (pancratium maritimum) endemik bitkisi yetiştirilmektedir.
 • Sherwood Dreams Resort ve Sensimar Resort & Spa otellerimizde endemik bir bitki olan ve bölgeye özgü olan Serik Armudu (Pyrus serikensis) yetiştirilmektedir.
 • Sherwood Club Kemer otelimizde Sığla Ağacı (Liquidambar) ve Oya Ağacı (Lagerstroemia indica) yetiştirilmektedir.

KARBON
 • Otellerimize ürünler tedarik edilirken yerel firmalara öncelik verilmektedir. Böylece tedarikçilerin tedlimat araçlarından çıkan CO2 salınımlarını minimize ederek çevreye yapılan etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.

SOSYAL SORUMLULUK
 • Otellerimizdeki kedilerin mamasının alınması için misafirlerin bağış yapabileceği Cat box mecuttur. Cat box’ misafirler tarafından yapılan para yardımı ile kedilerimize mama alınmaktadır.
 • Otellerimizde mavi kapak projesine destek verilmektedir.

Çerez Politikası
POLİTİKANIN AMACI

Ceylan İşletme Petrol Turizm Yat. Nak. Gıda İçecek San. ve Tic. A.Ş nezdinde hizmet veren “SHERWOOD HOTELS” olarak web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamak ve hizmetimizi en iyiye taşımak amacıyla cihazlara birtakım çerezler yerleştirmekteyiz. İşbu Çerez Politikası, size çerezler ve çerezlerin nasıl kontrol edileceği hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, ayrıntıları aşağıda açıklanmaktadır.

ÇEREZ’İN TANIMI

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez veya tanımlama bilgisi (İngilizcesi cookie) denir. Çerezler kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş sayfaların sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler, bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda depolanmış dosyalara dair herhangi bir bilgi toplamamakta olup, sadece internet ortamındaki ziyaret geçmişinize dair bilgiler içermektedir.

ÇEREZ TÜRLERİ VE KULLANIM AMAÇLARI;

Çerezler, “kalıcı çerezler” ve “geçici çerezler” olmak üzere iki türe ayrılırlar.

Kalıcı çerezler, web sitesini ilk ziyaretinizde oluşturulur; çerezin “kullanım ömrü”, yani geçerlilik süresi boyunca veya sizin tarafınızdan silinene kadar cihazınızda kalır. Web sitesini, cihazınız üzerinden her ziyaret edişinizde tekrar etkinleşirler. Geçici çerezler ise “oturum çerezleri” olarak bilinmektedir. Geçici çerezler, “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.

Çerezler, görevlerine göre, “kesinlikle gerekli çerezler”, “performans çerezleri”, “işlevsellik çerezleri” ve “reklam/hedefleme çerezleri” olmak üzere dört temel gruba ayrılmaktadırlar. Kesinlikle gerekli çerezler, web sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanmak için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitemizden sağlanan temel hizmetlerden faydalanamazsınız. Bu tür çerezler, pazarlama faaliyetlerinde veya internette nerelerde olduğunuzun hatırlanması için bilgi toplamaz.

Performans çerezleri, kullanıcıların web sitesini ne şekilde kullandığını tespit etmek için, istatistiksel amaçlar ile anonim veriler toplar, web sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için kullanılır ancak kişisel verileri içermez. Bu çerezler olmadan, web sitemizi ne şekilde performans gösterdiğini öğrenemez ve size daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak için gerekli düzeltmeleri gerçekleştiremeyiz. İşlevsellik çerezleri, web sitesinin ihtiyaçlarınıza ve tercihlerinize uygun hale getirilmesine, yapmış olduğunuz tercihlerin hatırlanmasına izin verir. Kullanıcı bilgileri, dil ve konum tercihleri ve diğer kişisel hizmetlerin sunulmasında bu çerezler kullanılır. Bu çerezlerin topladığı bilgiler, diğer web sitelerindeki aktivitelerinizin takibini sağlamaz. Bu çerezler olmadan, web sitesi daha önce yapmış olduğunuz tercihlerinizi hatırlayamaz ve size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunamaz.

Reklam/hedefleme çerezleri, tarayıcı alışkanlıklarınızla ilgili bilgi toplar, bir web sitesini ziyaret ettiğinizi hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, size ve ilgi alanıza giren reklamların size ulaşmasını sağlar. Her ne kadar bu çerezler sizin diğer web sitelerine yapmış olduğunuz ziyaretleri takip edebilse de, toplanan veriler ile sizin profiliniz arasında bağlantı kurulmadığından genellikle sizin gerçekte kim olduğunuzu tespit edemezler. Bu çerezler olmadan, size ve ilgi alanlarınıza giren daha az içerikle karşılaşırsınız.

Çerez İşlevi

Açıklama

Oturum

Oturum çerezleri oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılır.

Kullanıcı Kimliği

Kullanıcı kimliği çerezler, kullanıcıların yalnızca kendi bilgilerini görmeleri için kullanılır.

Güvenlik

Güvenlik çerezler, güvenlik kontrolleri için kullanılır.

Yük Dengeleme

Yük dengeleme çerezleri, yükü dağıtarak sunucu yükünü azaltmak için kullanılır.

Dil

Kullanıcının seçtiği dili kaydeder ve buna uygun seçenekler sunar.

Konum

Kullanıcının IP adresi sayesinde yaklaşık adresinin (şehir, ilçe, posta kodu) belirlenmesini ve kullanıcının bu şekilde otomatik olarak kendi ülkesini seçmesini ve o bölgedeki bayiler ile tanıtım günlerinin gösterilmesini sağlar.

Kaynak site

Kaynak site kullanıcının tercihlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için kaydedilir.

Son ziyaret ve hareket

Kullanıcılara sitemizi son ziyaretlerinden itibaren neler değiştiğine ilişkin güncellemelerde bulunmak ve kullanıcıların tercihlerini daha iyi anlamak için kullanılır.

Sayfa Geçmişi

Sayfa geçmişi çerezleri, kullanıcıların hangi sırasıyla hangi siteleri ziyaret ettiğini takip etmek için kullanılır. Eğer kullanıcı siteyi ziyaret ettiğinde bir hatayla karşılaşırsa, çerez bilgisi hatanın raporlanması ve çözümü için log dosyasına kaydolur.

ÇEREZLERİN TOPLANMASI

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

GİZLİLİK POLİTİKAMIZ;

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunmasına dair aydınlatma metnimiz sayfamızda mevcut olup, ……ilgili link eklenecektir……… tıklayarak da ulaşabilirsiniz.

ÇEREZLER NASIL YÖNETİLİR VE SİLİNİR?

Genellikle internet tarayıcıları, çerezlerin kullanımına otomatik olarak izin verilmiş şekilde ayarlanmıştır. İnternet tarayıcınızın ayarları üzerinden çerezleri sınırlayabilir, engelleyebilir, silebilir veya cihazınıza çerez gönderildiğinden uyarı alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Farklı internet tarayıcıları için, farklı yöntemler kullanılması gerekebilir.

Örnek olarak;

"Google Chrome -> Ayarlar -> Gelişmiş -> Gizlilik ve Güvenlik -> Site Ayarları -> Çerezler ve Site Verileri -> Sitelerin çerez verilerini kaydetmelerine ve okumalarına izin ver"

seçeneği ile yönetebilirsiniz.

"Internet Explorer -> Ayarlar -> İnternet Seçenekleri -> Gizlilik -> Gelişmiş ayarlar" menüsünden yönetebilirsiniz.

Çoğu internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz ancak SHERWOOD HOTELS’e ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi ve dijital platform düzgün çalışmayabilir.

Mobil Cihazınızda Çerezleri Kontrol etmek için ;

Apple Cihazlarda;

 • "Ayarlar -> Safari -> Geçmişi ve Web Sitesi Verilerini Sil" adımları ile tarama geçmişinizi ve çerezleri temizleyebilirsiniz..
 • Çerezleri silip geçmişinizi tutmak için "Ayarlar -> Safari -> İleri Düzey -> Web Sitesi Verileri -> Tüm Web Sitesi Verilerini Sil" adımlarını izleyebilirsiniz.
 • Siteleri ziyaret ederken geçmiş verilerinin tutulmasını istemiyorsanız;
  • "Safari ->  yeni sekme -> Özel -> Bitti" adımlarını izleyerek özel dolaşımı aktif hale getirebilirsiniz.
 • "Ayarlar -> Safari -> Tüm Çerezleri Engelle" adımları ile çerezleri engelleyebilirsiniz. Ancak; çerezleri engellediğinizde bazı web siteleri ve özellikler düzgün çalışmayabilir.

Android Cihazlarda;

 • "Chrome uygulaması -> Ayarlar -> Gizlilik -> Tarama verilerini temizle -> Çerezler, medya lisansları ve site verileri -> Verileri Temizle" seçeneği ile çerezkerinizi temizleyebilirsiniz.
 • "Chrome Uygulaması -> Ayarlar -> Site Ayarları -> Çerezler" seçeneği ile çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

7. Kullanıcı anlaşması Web sitemizi kullanmaya devam ederek, cihazınıza çerezlerin yerleştirilmesini kabul etmektesiniz. Çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesini istemiyorsanız, internet tarayıcınızın ayarlarını tercihlerinize göre düzenleyebilirsiniz.

Her türlü soru, görüş ve önerileriniz için internet sitemizdeki iletişim bilgilerimiz üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Veri Sorumlusu Bilgisi

Bu metin, Ceylan İşletme Petrol Turizm Yat. Nak. Gıda İçecek San. ve Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, işletmemizde tatil hizmeti alan müşterilerimizi bilgilendirmeye yönelik hazırlanmış olup, veri sahibinin (Hizmet alan müşteri) ve veri sorumlusunun (Ceylan İşletme Petrol Turizm Yat. Nak. Gıda İçecek San. ve Tic. A.Ş.) hak ve yükümlülüklerini içermektedir.


Kişisel Veri İşleme Amaçları ve İşlenen Veriler

Yurt içi ve yurt dışı acente ve tur operatörleri ile yapılan sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmek, yasal mercilerin (Emniyet, Kişisel Verileri Koruma Kurulu vb.), sektör birliklerinin (Tursab, ATSO, TUROB, TUROFED, vb.) isteklerini ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gerekliliklerini karşılamak, sunduğumuz hizmetleri geliştirebilmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi kaydedebilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış-pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, analiz–profilleme yapmak, kampanyalarımız ve talepleriniz hakkında sizi (çağrı merkezi 444 88 07, elektronik posta, posta, SMS ve MMS araçları ile) bilgilendirmek, orta-uzun vade ticari stratejilerimizi belirlemek amaçlarına yönelik olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenmektedir.


Siz ve sizinle birlikte konaklayan kişilerin Ad - Soyad, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Doğum Tarihi bilgileri ile sizin Meslek, Medeni Hal, Evlilik Tarihi, GSM Numarası, Kişisel E Posta Adresi, Adres bilgileriniz, özel sağlık durum bilgileri (özürlülük, kalıcı ve geçici hastalık vb) ile konaklamaya dair doldurduğunuz anketler ve formlar, yazılı, sözlü ya da sosyal medya / tesis değerlendirme sitelerinde paylaşarak alenileştirdiğiniz yorum, talep ve şikayetler, aktiviteler kapsamında ilettiğiniz ve / veya tarafımızca sağlanan fotoğraf ve video kayıtları, otomatik arama makineleri, çerezler vasıtası ile veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan veriler, sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin sizin onlara vermiş olduğunuz izne dayalı olarak tarafımıza paylaştıkları bilgiler, sayfa görüntüleme bilgileri, aranan terim ve arama sonuçlarına ilişkin bilgiler, ücretli listelemeler, sponsorlu bağlantılara dair veriler.


Yukarıda belirtilen kişisel veriler 5 yıl boyunca sistemlerimizde muhafaza edildikten sonra silme yöntemiyle kullanımdan kaldırılacaktır. Yasal zorunluluk gereği temin ettiğimiz Pasaport ve Kimlik belgesi tarama görüntüleri ile araç plaka bilginiz ise otelimizden ayrılışınızdan 24 saat sonra kullanılan program tarafından silinecektir.


İşlenen Kişisel Veriler Edinim Yöntemi

İşlenen kişisel verileriniz, yazılı, sözlü, görsel ve ses kayıt sistemi ve e-posta aracılığı ile yurt içi ve yurt dışı acenteler, tur operatörleri, diğer üçüncü taraflar ve siz veri sahibinden alınmaktadır.


Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

İşlenen kişisel veriler; yasal talepler, sözleşme gereksinimleri, sunulan hizmetin tam, doğru ve zamanında yapılabilmesi talep ve şikayetlerin karşılanabilmesi için, yerel emniyet teşkilatı, mahkemeler, sözleme imzalanan yurt için-yurt dışı operatörler, acenteler, sektör birlikleri ( Tursab, ATSO, TUROB, TUROFED, vb. ) ve iştiraki Ceylaner Turizm Mad. İnş.İnş.Malz.Taş.Tar.Can.Hayv.Bil.ve Yaz.Tic.San.A.Ş. ve iş ortakları ile paylaşılmaktadır.


Veri Sorumlusu Hak ve Yükümlülükleri

Veri sorumlusu olarak, 6698 KVKK ile diğer ilgili kanunlara uygun olarak kişisel verileri işleme, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleme, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ve muhafazası için teknik ve fili imkanlar doğrultusunda yeterli güvenlik tedbirlerini alma hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.


Sunulan hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan kişisel bilgiler, iş veya hizmet sözleşmesinin ifası için gerekli kişisel bilgiler ile KVKK ve ilişkili diğer kanunlarda belirtilen hususların yerine getirilmesi için gerekli kişisel bilgiler, kanun kapsamında belirtilen istisnalara tabi olarak açık rıza alınmasa dahi işlenebilir.


Veri Sahibi Hak ve Yükümlülükleri

Veri sahibi olarak, 6698 KVKK 11.Madde uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda düzeltilmesini isteme, bu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldıysa düzenlemenin bildirilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu Kişisel veriler üçüncü kişilere aktarıldıysa silme veya yok edilmesini isteme, işlenen verilerin özellikle otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.


Talep ve Başvuru

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik talep ve şikayetlerinizi tebligat@sherwoodhotels.com.tr e-posta adresine e-posta göndererek, 0242 352 27 55 telefonu arayarak, Kemerağzı Mah. Tesisler Cad. No.364/1 Aksu-Antalya adresine posta ile dilekçe göndererek iletebilirsiniz. Talebiniz bize ulaştıktan sonra 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır.


Talep ettiğiniz işlemler, bilgilendirmeler ve diğer sorumluluklarımızı yerine getirmek için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Bizden kargo ile gönderilmesini talep edeceğiniz belgeler vd. için oluşabilecek kargo masrafını talep etme hakkımız saklıdır.


AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayısı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin işlenmesine yönelik yukarıda belirtilen bilgileri okudum ve anladım. Bu çerçevede, kişisel verilerimin işlenmesine muvafakat ediyorum.


Müşterinin Adı Soyadı ve İmzası: Tarih: ......./........../20..

KURUMSAL
BİZİ TAKİP EDİN
facebook icon instagram icon linkedin icon twitter icon youtube icon tiktok icon pinterest icon spotify icon
apple store icon android store icon